(Bahagian 2) – Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com

Dari imam Ahmad bin Hanbal (katanya):

Dasar ahlus sunnah menurut kami adalah, ke-3 – Meninggalkan bid’ah-bid’ah. (Imam Ahmad bin Hanbal, Ushulus Sunnah, Prinsip ke-3)

Penjelasan/Syarah:

Kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin seIain-Nya.” (Surah al-A’raaf, 7: 3)

Dan Nabi Shallallahu ‘alahi wa Sallam bersabda:

“Berwaspadalah kamu terhadap perkara-perkara baru (dalam agama), kerana sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid’ah.”

Dalam sabdanya yang lain pula:

“Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan (agama) kami perkara baru yang bukan darinya maka perkara itu tertolak.” (Hadis Riwayat Bukhari, no.2697 dan Muslim no. 1718 dari hadis ‘Aisyah radhiyallahu ‘anhu)

Ibnu Mas’oud berkata: “Janganlah kamu melakukan bid’ah dan berlebih-lebihan dalam beragama. Wajib ke atas kamu berpegang teguh dengan perkara agama yang dahulu kala (ajaran Rasulullah yang murni – Pent.) (Diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/54) dan lbnu Baththah dengan sanad yang sahih)

Dari lbnu al-Musayyib, bahawa dia pernah melihat seseorang melaksanakan solat (sunnah) lebih dari dua rakaat setelah terbit fajar dan dia memperbanyak ruku’ di dalamnya, maka beliau melarangnya. Orang tersebut berkata: “Wahai Abu Muhammad, apakah AlIah akan menyiksaku kerana solatku ini?” Beliau menjawab: “Tidak, akan tetapi Dia akan menyiksamu kerana kamu telah menyelisihi Sunnah (petunjuk Nabi Shallallahu ‘alahi wa Sallam).” (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Syeikh al-Albani rnenshahihkan sanadnya di dalam aI-Irwa’ (2/236))

Imam Hasan bin Ali al-Barbahari rahimahullah (wafat pada tahun 329H) berkata: “Berwaspadalah kamu terhadap perkara-perkara baru (dalam agama) yang kecil, kerana bid’ah-bid’ah kecil itu jika sering dilakukan maka akan menjadi besar. Demikian pula setiap bid’ah yang diada-adakan di dalam umat ini pada asal mulanya adalah kecil menyerupai aI-haq (kebenaran), lalu orang-orang yang masuk ke dalamnya menjadi tertipu, kemudian mereka tidak mampu keluar darinya, sehingga perkara itu (seakan-akan) menjadi suatu perkara agama yang harus ditaati, maka ia pun menyimpang dari jalan (yang benar), lalu keluar dari Islam. Maka perhatikanlah (semoga Allah merahmatimu) setiap orang yang kamu dengarkan ucapannya, khususnya dari orang-orang yang hidup pada zamanmu, maka janganlah kamu tergesa-gesa dan masuk ke dalamnya sehingga kamu bertanya dan meneliti terlebih dahulu, apakah ada seorang sahabat nabi atau seorang ulama yang membicarakan perkara itu. Maka jika kamu mendapati adanya sebuah atsar (riwayat) dari mereka yang membenarkannya, maka berpegang teguhlah dengannya dan jangan meninggalkannya. Jangan pula memilih jalan selainnya kerana kelak kamu akan jatuh ke dalam api neraka.” (Syarhus Sunnah, karya al-Barbahari, hal. 681)

Umar bin Abdul Aziz berkata: “Tiada alasan (hujah) bagi sesiapa pun dalam kesesatan yang dilakukannya sedang dia mengiranya sebagal petunjuk setelah jelas baginya as-Sunnah.” (as-Sunnah, karya al-Marwazi (95))

lbnu Wadhdhah mengeluarkan dengan sanad yang rijalnya tsiqah dari Abu Utsman an-Nahdi, Ia berkata: “Seorang pegawai (gabenor) menulis surat kepada Umar bin Khaththab, bahawa di sini ada sekelompok kaum yang berkumpul dan berdo’a untuk kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin. Maka Umar menulis surat balas kepadanya, “Datanglah engkau bersama mereka!” Maka ía pun datang. Umar berkata kepada pengawalnya: “Siapkan cambuk.” Maka tatkala mereka rnasuk menghadap umar, beliau mencabuk pemimpin mereka dengan keras.” (Lihat aI-Bida’ wan Nahyu ‘Anha, hal. 26)

Imam Darul Hijrah (Imam Malik) berkata: “Barangsiapa melakukan perkara baru dalam urusan umat ini yang tidak pernah berada di atasnya generasi pertama umat ini, maka ia telah menganggap bahawa Rasulullah berkhianat di dalam menyampalkan risalah Allah Subhanahu wa Ta’ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman:

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu menjadi agama bagimu.” (Surah al-Maidah, 5: 3)

Maka perkara-perkara yang tidak termasuk ke dalam urusan agama pada waktu itu, bererti tidak termasuk urusan agama pula pada zaman sekarang ini. Keadaan akhir umat ini tidaklah menjadi baik kecuali dengan apa yang menjadikan generasi pertama umat ini menjadi baik.”

Beliau juga pernah ditanya oleh seseorang, “Wahai Abu Abdillah, dari manakah aku memulai ihram? Beliau menjawab: “Dari DzuI Hulaifah di mana Rasulullah memulai ihram.” Orang itu berkata: “Aku ingin memulai ihram dari masjid (nabawi), dari sisi kuburan.” Maka imam Malik berkata kepadanya: “Jangan kamu lakukan itu, kerana aku takut terjadi fitnah pada dirimu.” Lalu ía bertanya: “Fitnah apakah yang akan terjadi dalam hal ini? Ini hanyalah jarak beberapa batu sahaja yang aku tambahkan.” Jawab imam Malik: “Fitnah apakah yang lebih besar daripada kamu menganggap bahawa dirimu telah sampai pada sebuah keutamaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alahi wa Sallam? Sesungguhnya aku telah mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Maka hendaklah orong-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih.” (Surah an-Nuur, 24: 63) (Dikeluarkan oleh ibnu Abdil Bar di dalam Jaami’ Bayaanil Ilmi dan Ibnu Baththah di dalam al-Ibaanah al-Kubra (1/261) dengan isnad la ba’sa bihi)

al-Hafiz aI-lsma’ili (wafat pada tahun 371H) berkata:

“Imam-imam hadis berpendapat (wajibnya) menjauhi bid’ah dan dosa-dosa, menahan diri dari gangguan serta meninggakan ghibah (mengumpat/menggunjing orang lain) kecuali kepada orang yang menampakkan bid’ah dan Ia menyerukan kepadanya, maka membicarakan keburukannya menurut mereka bukan termasuk dari ghibah (yang diharamkan).” (I’tiqaad Aimmatil Hadis, hal. 78)

Dinukil dan disunting dari:

Kitab Ushulus Sunnah, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq/Syarah Walid bin Muhammad Nubaih, m/s. 43-47. (Edisi Terjemahan: Terbitan Pustaka Darul Ilmi, Mac 2008M)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest