(Bahagian 1) – Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com

Dari imam Ahmad bin Hanbal (katanya):

Dasar ahlus sunnah menurut kami adalah, 1 – Berpegang teguh kepada jalan hidup para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, 2 – Berqudwah terhadap mereka (menjadikan para sahabat Rasulullah sebagai tauladan/ikutan). (Imam Ahmad bin Hanbal, Ushulus Sunnah, Prinsip 1 & 2,)

Penjelasan/Syarah:

Dalilnya,

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali” (Surah an-Nisa’, 4: 115)

Dari hadis ‘Irbadh bin Sariyah radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya barangsiapa dari kamu yang hidup (selepas kewafatanku) maka dia akan melihat banyaknya perselisihan. Maka, wajib ke atas kamu supaya berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah al-Rasyidin (yang mendapat petunjuk), gigitlah ia dengan se-erat-eratnya walaupun dengan gigi-gigi geraham kamu.” (Lihat Shahih Sunan Abi Dawud, hadis no. 3851)

Dan sabdanya pula dalam menjelaskan sifat-sifat golongan yang selamat, Dari ‘Abdullah bin ‘Amr ia berkata, bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya Bani Isra’il telah berpecah-belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan berpecah-belah menjadi 73 golongan. Mereka semua di neraka kecuali satu golongan”. Para sahabat bertanya: “Siapakah golongan (yang selamat) itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Apa (jalan) yang aku dan para sahabatku ada di atasnya”.” (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Sunannya (2641), al-Hakim di dalam al-Mustadrak (1/128-129), al-Ajurri di dalam al-Arba’in (143), dan di asy-Syari’ah (15-16))

Dalam riwayat yang lain dengan lafaz (maksudnya):

“Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu”. Para sahabat bertanya: “Siapakah mereka wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “Mereka adalah orang-orang yang keadaannya sentiasa berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku”.” (Riwayat ath-Thabrani di dalam ash-Shaghir, 1/256)

lbnu Mas’ud berkata: “Barangsiapa di antara kamu yang mengambil contoh, maka hendaklah ia rnengambil contoh (tauladan) dari para sahabat Nabi Muhammad. Ini adalah kerana mereka merupakan orang-orang yang hatinya baik, ilmunya mendalam, sedikit takalluf (memaksakan diri melebihi batas kemampuannya), memiliki petunjuk yang lurus, baik keadaannya. Mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk dijadikan sebagai sahabat Nabi-Nya. Maka dari itu, ketahuilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka, sebab mereka berada di atas petunjuk yang lurus.” (Darjat riwayat ini La ba’sa bihi, dikeluarkan oleh lbnu Abdil Bar di dalam kitabnya Jaami’ Bayaanil ‘iImi, no. 1810)

Ibnu ‘Aun berkata: “Semoga Allah merahmati seseorang yang beristiqomah dan merasa redha dengan atsar ini walaupun terasa berat olehnya.”(Diriwayatkan oleh lbnu Baththah di dalam al-Ibaanah (291) dan darjatnya sahih berdasarkan syarat Bukhari & Muslim)

lbrahim an-Nakha’i berkata: “Seandainya para sahabat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam membasuh kuku (dalam berwudhu – Pent.), niscaya aku tidak akan mencucinya demi mencari keutamaan dalam ber-ittiba’ kepada mereka.” (Sahih, diriwayatkan oleh lbnu Baththah (254), ad-Darimi dan selainnya)

Umar bin Abdul Aziz pernah berwasiat kepada sebahagian pegawainya: “Aku berwasiat kepadamu agar sentiasa bertaqwa kepada Allah dan berlaku sederhana dalam menjalankan perintah-Nya, mengikuti sunnah (petunjuk) Rasulullah Shallallahu ‘alahi wa Sallam, meninggalkan perkara-perkara baru dalam agarna yang diada-adakan oleh orang-orang setelahnya, dan berhentilah pada batas-batas ajarannya. Dan ketahuilah, bahawa seseorang tidaklah berbuat bid’ah melainkan telah ada sebelumnya hal yang menunjukkan kebid’ahannya dan pelajaran buruk yang ditimbulkannya. Kerana itu, kamu wajib berpegang teguh dengan as-Sunnah, sebab ia merupakan perisai/pelindung (dari pelbagai kesesatan dan kebinasaan) bagi dirimu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan ketahuilah, barangsiapa yang berjalan di atas sunnah, maka sungguh dia telah mengetahui bahawa tindakan menyelisihinya adalah termasuk kesalahan, kekeliruan, sikap berlebih-lebihan dan kedunguan (kejahilan). Maka generasi terdahulu dari umat ini (as-salafus-sholeh) telah berhenti dan menahan diri mereka dengan ilmu yang mapan/jelas (dari pelbagai bid’ah-bid’ah) padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki kemapuan yang sangat tinggi dalam membahaskan sesuatu permasalahan agama, akan tetapi mereka tidak membahasnya.” (Shahih Sunan Abi Dawud, no. 4612. Lihat pula takhrij kitab asy-Syari’ah, atsar no. 292)

lmam Hasan bin Ali al-Barbahari rahimahullah berkata: “Dan ketahuilah (semoga Allah merahmatimu), bahawa keislaman seseorang hamba tidaklah sempurna sehingga dia menjadi orang yang sentiasa berittiba’ (mengikuti petunjuk Nabi), membenarkan, dan berserah diri. Maka, barangsiapa yang mengira bahawa masih ada suatu perkara di dalam Islam yang belum disampaikan oleh para sahabat Muhammad kepada kita, maka sesungguhnya dia telah mendustakan mereka, dan keadaan itu cukup untuk dikatakan sebagai perpecahan dan tikaman terhadap mereka, dan dia adalah seorang mubtadi’ (pelaku bid’ah) yang sesat dan telah mengada-ngadakan perkara baru dalam agama Islam.” (Syarhus Sunnah, hal. 70)

Ia juga berkata: “Wajib ke atas kamu mengikuti atsar-atsar (jejak salafus sholeh) dan orang-orang yang berpegang teguh dengan atsar. Bertanyalah kepada mereka, duduk, dan ambillah ilmu dari mereka.” (Syarhus Sunnah, hal. 20).

Kepada mereka yang memerlukan penjelasan yang Iebih lanjut berkenaan hal ini, dipersilakan merujuk kitab al-l’tisham karya imam asy-Syathibi, kerana kitab tersebut merupakan kitab yang agung, yang banyak mengandungi manfaat dan faedah yang besar serta tidak ada kitab yang sepertinya yang disusun di dalam bab ini. Lihat pula Ta’Iiq (komentar) Syeikh al-Albani terhadap kitab aI-‘Aqidah ath-Thahawiyah, hal. 48.

Dinukil dan disunting dari:

Kitab Ushulus Sunnah, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq/Syarah Walid bin Muhammad Nubaih, m/s. 37-42. (Edisi Terjemahan: Terbitan Pustaka Darul Ilmi, Mac 2008M)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest