Mengenal Karya-karya Al-Imam asy-Syafi’i

Abu Numair
www.ilmusunnah.com

Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullah banyak menghasilkan karya tulis berupa kitab-kitab yang mana sebahagiannya beliau tulis sendiri lalu dibacakan dan dibahaskan kepada masyarakat dan para penuntut ilmu. Manakala sebahagian lagi dikumpulkan dan dibukukan oleh murib dan para pendukung mazhabnya.

Dalam mukaddimah Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab karya Imam An-Nawawi rahimahullah (Wafat: 676H) disebutkan, “Karya-karya asy-Syafi’i dalam permasalahan ushul dan furu’ yang belum pernah wujud sebelumnya cukup banyak dan baik. Di antara yang masyhur lagi terkenal adalah kitab Al-Umm yang jumlahnya mencapai 20 jilid, kemudian Al-Jami’ Al-Muzanni Al-Kabiir dan Ash-Shaghiir, Mukhtashar Al-Kabir dan Ash-Shaghiir, Mukhtashar Al-Buwaithi dan Ar-Rabi’, Mukhtashar Al-Harmalah, kemudian kitab Al-Hujjah yang merupakan sebahagian dari qaul qadim (karya yang menjelaskan pegangan awal Asy-Syafi’i), Ar-Risalah Al-Qadiimah, Ar-Risalah al-Jadiidah, Al-Amali, Al-Imla’, dan selainnya.” (Al-Majmu’, 1/11)

Bahkan ada sebahagian ulama yang menyebutkan bahawa kitab-kitab karya Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullah mencapai 113 buah kitab berkaitan tafsir, fiqh, sastera, dan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Ada juga yang mengatakan sukar untuk menghitung secara tepat jumlah keseluruhan kitab-kitab karya beliau. Namun sayangnya sebahagian besar dari kitab-kitab yang disusun oleh beliau luput dan tidak sampai kepada kita hari ini.

Kata Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah (Wafat: 1377H), “Amat sukar untuk menghitung kitab-kitab beliau kerana banyak di antaranya yang telah luput (hilang). Beliau menulis di Makkah, Baghdad, dan Mesir. Adapun karya-karya beliau yang sampai ke tangan para ulama pada masa ini adalah apa yang ditulisnya ketika di Mesir, iaitu kitab Al-Umm antaranya.” (Mukaddimah kitab Ar-Risalah tahqiq Syaikh Ahmad Syakir, m/s. 9 – Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah)

Kitab Al-Umm ini adalah sebuah kitab yang dikumpulkan oleh murid Imam Asy-Syafi’i iaitu Al-Imam Ar-Rabi’ bin Sulaiman Al-Muradi (Wafat: 270H). Beliau menghimpunnya sama ada ketika sebaik mendengar bab-bab atau perbahasan-perbahasan kandungannya tersebut secara langsung daripada Asy-Syafi’i atau di masa yang lain. Juga berdasarkan apa yang beliau temui dalam bentuk-bentuk tulisan Asy-Syafi’i rahimahullah.

Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani rahimahullah (Wafat: 852H), “Jumlah kitab (perbahasan) dalam kitab Al-Umm mencapai lebih dari 140 bab, wallaahu a‘lam. Ia dimulakan dengan perbahasan tentang thaharah (bersuci), kemudian kitab ash-sholah, dan seterusnya yang mana beliau susun berdasarkan bab-bab fiqh.” (Dinukil dari kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi’i fii Itsbaat Al-‘Aqiidah karya Dr. Muhammad al-‘Aql, m/s. 48 – Maktabah Adhwa as-Salaf)

Perbahasan yang terkandung dalam kitab Al-Umm ini merangkumi pelbagai asas dan penjabaran persoalan agama yang sangat luas. Bahkan ia boleh dikatakan sebagai himpunan perbahasan yang mengumpulkan pendapat-pendapat imam Asy-Syafi’i rahimahullah dalam bidang fiqh, tafsir, dan hadis. Di antara perbahasannya mencakupi aspek thaharah, solat, hari raya, zakat, jenazah, puasa, haji, ibadah korban, perburuan, nadzar, jual beli, wasiat, faraidh, peperangan, jihad, pernikahan, hudud, qishash, dan banyak lagi yang lainnya.

Alhamdulillah, kitab Al-Umm karya imam asy-Syafi’i yang amat berharga ini telah pun dicetak dan diterbitkan menjadi beberapa jilid semuanya pada hari ini. Juga telah ada yang siap diterjemahkan dan diringkaskan ke bahasa kita. Cuma sayangnya, amat sedikit dari kalangan kita yang mampu mengambil faedah darinya dan memanfaatkannya dengan betul sebagai sumber ilmu walaupun kita sering mendabik dada mengaku bermazhab Syafi’i!

Selain kitab Al-Umm, di antara yang terkenal dan telah diterbitkan adalah kitab Ikhtilaf al-Hadits. Ia diterbitkan oleh penerbit Bulaaq bersama Hasyiyah kitab Al-Umm jilid 7. Selain itu juga adalah kitab Ar-Risalah. Kedua buah kitab ini adalah di antara kitab yang diriwayatkan melalui jalan Ar-Rabi’ bin Sulaiman daripada Asy-Syafi’i. Ini adalah sebagaimana kata Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah ketika mentahqiq kitab Ar-Risalah karya Asy-Syafi’i.

Kata Syaikh Ahmad Syakir, kitab Ar-Risalah disusun oleh Imam Asy-Syafi’i sebanyak dua kali menjadi Ar-Risalah Al-Qadiimah (edisi awal) dan Ar-Risalah Al-Jadiidah (edisi baru). Ar-Risalah Al-Qadiimah disusun oleh Imam Asy-Syafi’i ketika di Makkah demi memenuhi permintaan ‘Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah (Wafat: 198H) di ‘Iraq ketika itu. Ia adalah kitab dalam bentuk surat untuk ‘Abdurrahman bin Mahdi yang menjelaskan tentang tafsir Al-Qur’an, himpunan hadis-hadis yang boleh diterima, penghujahan dengan ijma’, dan penjelasan ilmu nasikh wal-mansukh dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Walau bagaimanapun, kitab Ar-Risalah al-Qadiimah yang dimaksudkan tersebut telah pun luput dari kita dan apa yang sampai kepada kita hari ini adalah kitab Ar-Risalah Al-Jadiidah, dan ia disusun oleh imam Asy-Syafi’i setelah selesainya kitab Al-Umm. (Mukaddimah Ar-Risalah, m/s. 10-11)

Kitab Ar-Risalah ini adalah sebuah kitab yang masyhur lagi terbilang dan diketahui umum sebagai kitab rujukan utama dalam bidang ushul fiqh. Bahkan Imam Asy-Syafi’i boleh dikatakan sebagai tokoh pertama yang membukukan kaedah-kaedah umum dalam bidang ushul fiqh secara sistematik, lalu para ilmuan setelah beliau pun menjadikannya sebagai rujukan dan mengikutinya.

Badruddin Az-Zarkasyi di dalam kitab Al-Bahr Al-Muhith fii Ushul menyatakan, “Asy-Syafi’i adalah ulama pertama yang menyusun buku tentang ushul fiqh. Bagi bidang ushul fiqh ini, beliau menulis kitab Ar-Risalah, Ahkam Al-Qur’an, Ikhtilaf Al-Hadits, Ibthal Al-Istihsan, Jama’ Al-‘Ilm, dan Al-Qiyas. Melalui pelbagai pembahagian bab-bab perbahasan dalam kitab ini, beliau telah menjelaskan selok-belok penghujahan dengan hadis ahad, membentangkan syarat-syarat kesahihan hadis, keadilan para perawi hadis, penolakan khabar mursal dan munqathi’, serta perkara-perkara lain yang boleh diketahui dengan menyemak isi kandungannya.” (Mukaddimah Ar-Risalah, m/s. 13)

Kitab Ar-Risalah dan bahkan seluruh kitab Asy-Syafi’i rahimahullah adalah himpunan kitab-kitab yang sarat dengan bahasa sastera dan adab yang indah di samping perbahasan tentang fiqh serta ushul. Selain ilmu imam Asy-Syafi’i dalam bidang fiqh dan ushul, para ulama di zaman beliau turut mengambil dan berhujah dengan tutur bahasa imam Asy-Syafi’i rahimahullah. Ini lantaran kehebatan dan ketulenan sastera serta bahasa ‘Arab yang fasih yang dikuasai oleh beliau.

‘Abdurrahman bin Mahdi mengatakan tentang kitab Ar-Risalah, “Ketika aku melihat kitab Ar-Risalah karya Asy-Syafi’i, aku tercegang kerana aku sedang melihat (susunan bahasa) seorang yang bijak, fasih, lagi penuh dengan nasihat sehingga aku memperbanyakkan doa untuknya.” (Ar-Risalah, m/s. 4)

Penyusun kitab Sirah Ibnu Hisyam (Wafat: 213H) mengatakan, “Aku telah lama bersama-sama dengan Asy-Syafi’i, tetapi aku tidak pernah mendengar beliau berbicara tanpa mengikuti tatabahasa. Aku juga tidak pernah mendengar secara langsung satu ucapan yang lebih indah dari ucapan beliau.”

Kata Syaikh Ahmad Syakir, “Seluruh kitab imam Asy-Syafi’i adalah contoh sastera ‘Arab yang murni dan berada di puncak balaghah yang tertinggi. Beliau menulis berdasarkan naluri yang bersesuaian dengan fitrah, tidak dibuat-buat dan tidak dipaksa-paksa. Kitab-kitab beliau adalah penjelasan yang paling fasih yang pernah anda baca setelah Al-Qur’an dan hadis, tidak dapat ditandingi oleh satu ucapan pun dan tidak terkalahkan oleh satu tulisan pun.”

Kata Syaikh Ahmad Syakir lagi yang merupakan ulama besar kontemporari yang lahir dalam lingkaran pendidikan Universiti Al-Azhar ketika itu, “Kitab Ar-Risalah sepatutnya menjadi kitab pengajian wajib di Universiti Al-Azhar serta universiti-universiti lainnya. Juga dipilih beberapa bab dari kandungannya untuk dijadikan sebagai bahan pengajian pelajar-pelajar di peringkat menengah dan pusat-pusat pendidikan awal supaya mereka mendapat ilmu pengetahuan dan pandangan hujah yang benar lagi kuat.” (Mukaddimah Ar-Risalah, m/s. 13-14)

Demikianlah apa yang dapat diungkapkan tentang karya-karya milik imam Asy-Syafi’i rahimahullah. Karya-karyanya masyhur lagi dikenali bagai matahari yang menyinar di waktu siang. Menjadi rujukan dan panduan buat masyarakat, penuntut ilmu, dan para ulama dahulu dan kini umpama bintang di malam hari. Para ilmuan dulu dan kini berlumba-lumba mendalaminya, mengikutinya, dan melakukan kupasan.

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Adapun karya-karya para pendukung imam Asy-Syafi’i yang merupakan penjelasan terhadapan matan (teks perkataan), pernyataan, rangkuman konsep, dan pandangan hasil kaedah-kaedah Asy-Syafi’i tidak terhitung jumlahnya. Di samping faedah dan manfaatnya yang sangat banyak, ukuran dan susunannya pun begitu baik. Ini adalah sebagaimana komentar Abu Hamid Al-Isfirayini, Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib, pengarang Al-Hawi, imam Al-Haramain, dan selainnya. Ini semua menjadi bukti nyata akan kedalaman ilmu imam Asy-Syafi’i, kebaikan perkataannya, dan kesahihan niatnya dalam ilmu.” (Al-Majmu’, 1/12)

Selain kitab-kitab yang telah disebutkan, ada beberapa kitab lainnya yang turut dinisbatkan atau disandarkan ke atas imam Asy-Syafi’i rahimahullah seperti kitab Al-Musnad, As-Sunan, Ar-Radd ‘ala Al-Baraahimah, Mihnah Asy-Syafi’i, Ar-Radd ‘alaa Muhammad bin Al-Hasan dan beberapa yang lainnya. Selain kitab-kitab berupa karya tulis beliau sendiri, perkataan dan fatwa-fatwa imam Asy-Syafi’i juga turut terhimpun atau direkodkan dalam kitab-kitab para pendukung mazhabnya. Juga dalam kitab-kitab berkaitan biografi para ulama.

Wallahu a’lam.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest