Syaikh Su’aiyyid bin Hulaiyyil Al-Umar Berkata Tentang Adegan DEMONSTRASI?

Oleh: Syaikh Su’aiyyid bin Hulaiyyil Al-Umar

Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segenap agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Semoga selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad, pengembang ajaran yang bersih dan murni, demikian juga atas keluarga, para sahabat dan pengikutnya, serta siapa saja yang mengikuti dan berpegang teguh kepada ajaran baginda sehingga hari kiamat . Amma ba’du.

Di dalam al-Qur’an, Allah memerintahkan kita supaya menetapi jalan petunjuk yang lurus dengan firman-Nya.

“Dan bahawa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah supaya kamu bertaqwa” (Surah al-An’am, 6: 153)

Allah melarang kita menyelisihi ajaran Nabi-Nya dengan firman-Nya (maksudnya):

“Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa ujian atau ditimpa azab yang pedih” (Surah an-Nuur, 24: 63)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memperingatkan kita melalui sabdanya (maksudnya):

“Sesungguhnya, segsiapa sahaja di antara kamu yang hidup setelahku, pasti akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib ke atas kamu untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-Khulafa ar-Rasyidin yang telah diberi petunjuk sepeninggalku.” (Hadis Riwayat at-Tirmidzi dan Abu Dawud, sahih)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengkhabarkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari jalur ‘Aisyah bahawa sesiapa sahaja yang mencari-cari perkataan (dalil) yang samar, pasti dia akan tergelincir, iaitu ketika baginda bersabda, “Jika kamu, melihat orang-orang yang mencari-cari dalil-dalil yang samar, maka merekalah orang-orang yang telah disebut oleh Allah, sehingga hendaklah kamu berhati-hati dari mereka”, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam juga memperingatkan dengan keras dari ulama yang mengajak kepada kesesatan melalui sabdanya (maksudnya):

“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu (agama) dari manusia sekaligus, akan tetapi Allah mencabut ilmu (agama) dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga tidak tersisa seorang ulama pun, sehingga manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh (dalam ilmu agama). Ketika para pemimpin yang bodoh tersebut ditanya, maka mereka akan berfatwa tanpa dasar ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan”.

Pada lafaz al-Bukhari:

“Maka mereka berfatwa mengikut kesesuaian akal fikiran mereka”

Betapa banyak orang-orang seperti ini di zaman kita, suatu zaman yang segala urusan di dalamnya bercampur aduk serta samar-samar bagi orang yang ilmunya sedikit, sehingga mereka mengikuti hawa nafsu majoriti manusia, sama ada di dalam kebenaran mahu pun kebatilan, kemudian takut mengungkapkan kebenaran, kerana menyelisihi pendapat masyarakat umum dan mereka lebih memilih pendapat majoriti manusia, lebih-lebih lagi di zaman yang kacau-bilau dan serba global ini di mana komunikasi begitu mudah dan cepat, maka muncul dan suburlah slogan-slogan jahiliyyah seperti laungan demokrasi, liberal, hak-hak wanita, hak asasi manusia (HAM), persamaan gender (jantina) dan yang semisalnya.

Ini semua diterima oleh orang-orang yang hatinya menyimpang atau yang telah dididik oleh barat, kemudian ditulis di akhar-akhbar dan disebarkan melalui media masa, kesannya begitu kuat, sehingga disangka oleh masyarakat, bahawa itu semua merupakan sebuah kebenaran, padahal ini merupakan kebatilan yang sangat buruk. Di antara slogan bodoh yang muncul adalah demonstrasi, pencetusnya adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang tidak menghiraukan dalil dan tidak menggunakan akal. Kemudian penyakit ini berpindah ke negeri-negeri kaum muslimin melalui pendidikan barat. Kita mengetahui bahawa api fitnah, bid’ah dan slogan jahiliyyah muncul di ketika jumlah para ulama sedikit, dan akan padam kembali apinya ketika para ulama itu ramai dan didengari suaranya.

Sesungguhnya Allah telah menjaga negeri al-Haramain (Makkah dan Madinah) dari pelbagai fitnah dan kejahatan yang besar serta bid’ah, berkat dari anugerah Allah, kemudian kerana adanya kumpulan para ulama rabbaniyyin yang tidak takut dengan celaan manusia ketika membela agama Allah, setiap kali tanduk bid’ah muncul, maka mereka segera menumpaskannya, begitu pula setiap kali leher ahlul bid’ah terangkat, maka mereka segera menundukkannya dengan ilmu syari’at, penjelasan ilahi, sunnah Nabi dan atsar para Salaf. Sama sekali, saya tidak menyangka akan muncul generasi al-Haramain yang mengajak kepada slogan jahiliyyah ini, sehingga akhirnya benar-benar muncul. Dan kita yakin, bahawa mereka terpengaruh dengan orang-orang luar, atau mereka berfatwa tanpa dasar ilmu.

Maka ada yang bertanya:

Apa hukum siri adegan-adegan demonstrasi ini?

Jawab:

Demonstrasi adalah bid’ah dengan ditinjau dari beberapa sudut.

Pertama,

Demonstrasi ini digunakan untuk menolong agama Allah, dan meninggikan darjat kaum muslimin, lebih-lebih lagi di wilayah-wilayah (negara) Islam. Dengan demikian, menurut pelakunya, demonstrasi merupakan ibadah, sebahagian dari jihad. Sedangkan kita telah memahami, bahawa hukum asal ibadah adalah terlarang, melainkan jika ada dalil yang memerintahkannya. Dari sudut ini, demonstrasi merupakan bid’ah dan perkara yang diada-adakan di dalam agama. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda (maksudnya):

“Sesiapa sahaja yang memulakan (melakukan) ajaran baru dalam agama ini dan bukan termasuk sebahagian darinya maka ia akan tertolak.” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim (Muttafaqun Alaih))

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim secara mu’allaq,

“Siapa sahaja yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak”.

Kedua,

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam terkena fitnah dan ujian para sahabat sepeninggalan baginda juga begitu, seperti peperangan dengan orang-orang murtad, tidak ketinggalan pula umat baginda selama berabad-abad juga diuji. Akan tetapi mereka semua tidak berdemonstrasi berarak ke sana ke mari dengan laungan suara-suara protes. Jika demonstrasi itu baik, sudah tentu mereka akan mendahului kita untuk melakukannya.

Ketiga,

Sebahagian dari mereka menisbatkan demonstrasi kepada Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu, dan ini sama sekali tidak benar, kerana kesahihan riwayatnya tidak diakui oleh para ulama. Maka penisbatan demonstrasi kepada Umar merupakan kedustaan di atas nama beliau si pembeza antara haq dan batil (al-Faruq) radhiyallahu ‘anhu yang masuk Islam terang-terangan dan berhijrah di siang hari.

Keempat,

Di dalam demonstrasi mengandungi ciri-ciri tasyabbuh (penyerupaan) dengan orang-orang kafir, padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda (maksudnya),

“Sesiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.” (Hadis Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan)

Ini kerana demonstrasi tidak dikenal di dalam sejarah kaum muslimin kecuali setelah mereka bercampur baur dengan orang-orang kafir.

Kelima,

Demonstrasi secara umum tidak boleh digunakan untuk membela kebenaran dan tidak boleh digunakan untuk mengugurkan kebatilan. Terbukti, seluruh dunia berdemonstrasi untuk menghentikan kezaliman Yahudi di Palestin, apakah kebiadaban Yahudi berhenti? Atau apakah kejahatan mereka semakin menjadi-jadi kerana melihat permohonan tolong orang-orang lemah?!! Jika ada orang yang mengatakan: “Demonstrasi merupakan usah untuk ke arah amar ma’ruf dan nahi mungkar”. Maka kita katakan: “Kemungkaran tidak boleh diingkari dengan kemungkaran yang semisalnya”. Kerana kemungkaran tidak akan diingkari kecuali oleh orang yang mampu membezakan di antara kebenaran dan kebatilan, sehingga dia akan mengingkari kemungkaran tersebut di atas dasar ilmu dan pengetahuan. Tidak mungkin kemungkaran boleh diingkari dengan cara seperti ini.

Keenam,

Termasuk misi rahsia sekaligus segi negative demonstrasi adalah, bahawa demonstrasi merupakan alat dan penyebab hilangnya semangat ummat, kerana ketika mereka keluar, berteriak-teriak dan berkeliling di jalanan, maka mereka kembali ke rumah-rumah mereka dengan keletihan dan kepenatan. Padahal, yang wajib bagi mereka adalah menggunakan semangat tersebut untuk taat kepada Allah, mempelajari ilmu yang bermanfaat, berdo’a dan mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh, sebagai bentuk pengamalan firman Allah.

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah nescaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Surah al-Anfaal, 8: 60)

Ketujuh,

Di dalam demonstrasi tersimpan kemungkaran yang begitu banyak, seperti keluarnya wanita (turut serta berdemonstrasi, padahal seharusnya dilindungi di dalam rumah, bukan dijadikan alat), demikian juga anak-anak kecil, serta adanya ikhtilath, bersentuhannya kulit dengan kulit, berdua-duan antara laki-laki dan perempuan, ditambah lagi hiasan berupa celaan, umpatan keji, perkataan yang tidak beradab? Ini semua menunjukkan keharaman demonstrasi.

Kelapan,

Islam memberikan prinsip, bahawa segala sesuatu yang kerosakannya lebih banyak dari kebaikannya, maka dihukumi haram. Mungkin saja demonstrasi memberi kesan kepada turunnya harga barang-barang, akan tetapi kerosakannya lebih banyak dari kemaslahatannya, lebih-lebih lagi jika berkitan dengan agama dan membela tempat-tempat suci.

Kesembilan,

Demonstrasi, terkandung di dalamnya kemurkaan Allah dan juga merupakan protes terhadap takdir, kerana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda. “Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Jika mereka ridha, maka mereka akan diridhai oleh Allah. Jika mereka marah, maka Allah juga marah kepada mereka”. Sebelum perang Badr, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam beristighatsah (memohon pertolongan di waktu genting) kepada Allah. “(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu:

“Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut” (Surah al-Anfaal, 8: 9)

Baginda juga merendahkan diri kepada-Nya sehingga selendang baginda terjatuh, Baginda memerintahkan para sahabat untuk bersabar menghadapi siksaan kaum musyrikin. Baginda Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan para sahabatnya sama sekali tidak pernah mengajak berdemonstrasi padahal keamanan mereka digoncang, mereka disiksa dan dizalimi. Maka, demonstrasi bertentangan dengan anjuran kesabaran yang diperintahkan oleh Allah ketika menghadapi kezaliman para penguasa, dan ketika terjadi tragedi dan musibah.

Kesepuluh,

Demonstrasi merupakan kunci yang akan menyeret pelakunya untuk memberontak terhadap para penguasa, padahal kita dilarang melakukan pemberontakan dengan cara tidak membangkang kepada mereka. Betapa banyak demonstrasi yang membawa suatu negara ke lembah kehancuran, sehingga timbullah pertumpahan darah, pencabulan hak serta kehormatan dan harta benda serta tersebarlah kerosakan yang begitu luas.

Kesebelas,

Demonstasi menjadikan masyarakat jahil, wanita dan orang-orang yang kafir memberi pendapat, sehingga mungkin tuntutan mereka dipenuhi walau pun merugikan majoriti masyarakat, sehingga dalam perkara yang besar dan memberi ruang kepada orang-orang yang bukan ahlinya untuk turut-serta memberi pendapat. Bahkan orang-orang bodoh, jahat dan kaum wanita merekalah yang banyak mengobarkan api demonstrasi, dan mereka yang memprovokasi media dan massa!

Kedua belas,

Para pengobar demonstrasi tidak kisah terhadap siapa saja yang turut serta berdemonstrasi bersama mereka, walau pun dia seorang pencela sahabat Nabi (Syi’ah), orang-orang yang mencari berkah dari kubur-kuburan (sufi/tarekat yang ekstrim) bahkan walau pun orang-orang musyrik, sehingga akan kita dapati seorang yang berdemonstrasi dengan mengangkat al-Qur’an, disampingnya mengangkat salib (Nasrani), yang lain membawa bintang Dawud (Yahudi), dengan demikian maka demonstrasi merupakan platform bagi setiap orang yang menyimpang, kafir dan ahli bid’ah.

Ketiga belas,

Hakikat para pendemonstrasi adalah orang-orang yang hidup di dunia menyebarkan kerosakan, mereka membunuh, merampas, membakar, menzalimi jiwa dan harta benda. Sehingga ada seorang pencuri menyatakan: Sesungguhnya kami gembira jika banyak demonstrasi, kerana hasil curian dan rampasan menjadi banyak bersamaan dengan berjalannya para pendemonstrasi!.Lihatlah kepada sejarah. Siapakah yang membunuh khalifah rasul, Uthman ibn al-Affan? Siapakah yang telah menebarkan fitnah? Siapakah yang telah menghancurkan perpaduan ummat Islam? Siapakah yang telah menyebabkan berlakunya perang saudara dalam Islam? Renunglah kepada sejarah… Para pendemostrasi dari Mesir, Basrah yang telah menimbulkan fitnah ini…

Kempat belas,

Para pendemostrasi hakikatnya, menghantarkan jiwa mereka menuju pembunuhan dan siksaan, berdasarkan firman-Nya.

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Surah an-Nisaa’, 4: 29)

Kerana pasti akan terjadi pententangan di antara para pendemonstrasi dan petugas keamanan, sehingga mereka akan disakiti dan dihina, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda,

“Seorang mukmin tidak boleh menghinakan dirinya. Baginda Shallallahu ‘alaihi wa Sallam ditanya: Bagaimana seorang mukmin menghinakan dirinya? Baginda menjelaskan: “(Yakni) dia menanggung bencana di luar batas kemampuannya.” (Hadis Riwayat at-Tirmidzi, hasan)

Sebagai penutup, saya memohon kepada Allah supaya menampakkan kepada kita, yang benar itu benar, dan memudahkan kita untuk mengikutinya. Demikian juga, semoga Allah melindungi kita dari fitnah yang nampak mahu pun yang tersembunyi, serta mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua dan para ulama kita. Tidak lupa pula semoga Allah memberikan taufiq-Nya kepada para pemerintah kaum muslimin supaya mereka memberikan yang terbaik bagi negeri dan rakyat mereka, dan lebih dari itu semoga Allah menolong para pemerintah muslim tersebut untuk berhukum dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi-Nya. Amin… Semoga Allah memberikan selawat dan salam-Nya kepada Nabi kita Muhammad, beserta keluarganya.

[Majalah Al-Asholah edisi-38, halaman 76-80. Diterjemahkan oleh Imam Wahyudi Lc][Disalin dari majalah Adz-Dzkhiirah Al-Islamiyyah Vol 5 No. 5 Edisi 29-Rabiuts Tsani 1428H, Penerbit Ma’had Ali Al-Irsyad As-Salafy Surabaya. Jl. Sidotopo Kidul No. 51 Surabaya]
Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest