PERBAHASAN TENTANG IMAN

[Bahagian Pertama]
Menurut bahasa, iman bererti pembenaran hati. Sedangkan menurut istilah, iman adalah:

“Membenarkan dengan hati, mengikrarkan (mengakui) dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan.”

Adalah pendapat jumhur. Dan imam asy-Syafi’e meriwayatkan ijma’ para sahabat, tabi’in dan orang-orang sesudah mereka yang sezaman dengan beliau atas pengertian tersebut.

Penjelasan Definisi Iman

“Membenarkan dengan hati” maksudnya menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.

“Mengikrarkan dengan lisan” maksudnya mengucapkan dua kalimah syahadat, “La Ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah” (Tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah).

“Mengamalkan dengan anggota badan” maksudnya, hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan, sedang anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya.

Para salaf rahimahullah menjadikan amal termasuk dalam pengertian iman. Dengan demikian iman itu boleh bertambah dan berkurang seiring dengan bertambah dan berkurangnya amal soleh.

Dalil-dalil Para Salaf

Para salaf bersandar kepada berbagai dalil, di-antaranya adalah:

Firman Allah s.w.t. (maksudnya):

1 – “Dan Kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan (dari kalangan) malaikat, dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cubaan ke atas orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi al-kitab menjadi yakin dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi al-Kitab dan orang-orang mukmin tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (menyatakan), “Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?”.” (al-Muddatsirr 74: 31)

Ulasan Dalil pertama:

Di dalamnya terdapat penetapan bertambahnya iman orang-orang mukmin, iaitu dengan persaksian mereka akan kebenaran nabinya berupa terbuktinya khabar beritanya sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab samawi.

2 – “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (kerananya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal, (iaitu) orang-orang yang mendirikan solat dan yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya.” (al-Anfal 8: 2-4)

Ulasan Dalil kedua:

Di dalamnya terdapat penetapan bertambahnya iman dengan mendengarkan ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang disifati oleh Allah, iaitu mereka yang jika disebut nama Allah tergeraklah rasa takut mereka sehingga mengharuskan mereka menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Mereka itulah orang-orang yang bertawakkal kepada Allah. Mereka tidak mengharapkan selain-Nya, tidak menuju kecuali kepada-Nya dan tidak mengadukan hajatnya kecuali kepada-Nya. Mereka itu orang-orang yang memiliki sifat selalu melaksanakan amal ibadah yang disyariatkan seperti solat dan zakat. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman, dengan tercapainya hal-hal tersebut baik dalam iqtiqad mahupun amal perbuatan.

3 –
“Iman itu tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih, yang paling utama adalah “La ilaha illallah” dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan (kotoran) dari tengah jalan, sedang rasa malu itu (juga) salah satu cabang dari iman.” (Hadis Riwayat Muslim, 1/63)

Berkenaan hadis ini, disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad hadis yang berikut: “Siapa yang memberi kerana Allah, menolak kerana Allah, mencintai ekrana Allah, membenci kerana Allah dan menikahkan kerana Allah, maka ia telah menyempurnakan imannya. (Hadis Riwayat Ahmad, III/438, 440)

Ulasan Dalil ketiga:

Hadis ini menjelaskan bahawa iman itu terdiri dari cabang-cabang yang bermacam-macam, dan setiap cabang adalah sebahagian daripada iman itu, yang keutamaannya berbeza-beza, yang paling tinggi dan paling utama adalah “La ilaha illallah” kemudian cabang-cabang sesudahnya secara berturutan dalam nilai dan fadhilahnya sampai pada cabang yang terakhir iaitu menyingkirkan rintangan dan gangguan dari tengah jalan. Adapun cabang-cabang antara keduanya adalah solat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan hati seperti malu, tawakkal, khasyyah (takut kepada Allah), dan sebagainya, yang kesemuanya itu dinamakan iman.

Di antara cabang-cabang ini ada yang boleh membuat lenyapnya iman manakala ia ditinggalkan, menurut ijma’ ulama, seperti dua kalimat syahadat. Ada pula yang tidak sampai menghilangkan iman menurut ijma’ ulama manakala ia ditinggalkan; seperti menyingkirkan rintangan dan gangguan dari jalan.

Sejalan dengan pengamalan cabang-cabang iman itu, baik dari segi kualitasnya, maka iman boleh bertambah dan boleh berkurang.

4 – “Sabda Rasulullah s.a.w., riwayat Abu Sa’id al-Khudri ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, “Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.” (Hadis Riwayat Muslim, 1/69)

Ulasan Dalil keempat:

Hadis Muslim ini menuturkan tingkatan-tingkata nahi mungkar dan keberadaannya sebagai bahagian dari iman. Ia menafikan (meniadakan) iman dari seseorang yang tidak mahu melakukan tingkatan terendah dari tingkatan nahi mungkar iaitu mengubah kemungkaran dengan hati. Sebagaimana disebutkan dalam sebahagian riwayat hadis,

“Dan tidak ada sesudahnya iman walau sebesar biji sawi.” (Haids Riwayat Muslim, kitab al-Iman)

Berdasarkan hal ini maka tingkatan di atasnya adalah lebih kuat keimanannya. Wallahu a’lam…

Perbahasan seterusnya akan bersambung…

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest