BERSAMA PARTI ORANG-ORANG BERIMAN (HIZBULLAH)???

Para Nabi/Rasul itu di-utus untuk daulah aqidah, bukan untuk mencari kuasa, apatah lagi merampas kuasa untuk menyampaikan dakwahnya.

“Dan Kami tidak mengutus sebelummu (Wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahawa Sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku; oleh itu, Beribadatlah kamu kepadaku”.” (al-Anbiya’ (21): 25)

Tidak lain, segala-galanya adalah kerana aqidah yang mulus dan tulus, sebagaimana firman-Nya yang lain:

Katakanlah lagi (Wahai Muhammad): “Sesungguhnya Aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepadanya; (az-Zumar (39): 11)

Ini dibuktikan lagi dengan firman Allah s.w.t. berikut bahawa dakwah para Nabi bukan dengan kekuasaan atau perundangan pemerintahan:

“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.” (Thoha 20: 43-44)

Di mana, Musa dan Harun a.s. berdakwah dengan cara lemah lembut kepada pemerintah pada masa itu yang jelas zalim, melampuai batas dan merupakan seorang yang kafir. Nabi Musa a.s. yang memiliki Mukjizat besar berupa tongkatnya, tidak pula digunakan untuk menjatuhkan Fir’aun walaupun terbukti mampu membelah lautan. Batas-batas dan prinsip yang Allah gariskan tetap dipegang.

Begitu pula dengan Nuh a.s. yang berdakwah selama hampir seribu tahun lamanya, namun tetap penuh dengan kesabaran, sehingga datang ketetapan Allah.

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.” (al-Ankabut 29: 14)

Difahami pula bahawa dakwah perlulah dilakukan dengan lemah lembut dan penuh kesabaran dan bukannya dengan menghujam dan memaksa:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Ali Imran 3: 159)

Allah s.w.t. menjelaskan di dalam firman-Nya bahawa hidayah itu bukan di tangan para ustaz, tangan para nabi, ataupun tangan-tangan manusia, tetapi, Allah lah yang berkuasa memberikan hidayah itu:

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya…” (al-Qashash, 28: 56)

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (Yunus 10: 99)

Malah dalam sebuah hadis, Nabi s.a.w. telah menyatakan bahawa dakwah bukanlah mencari kuantiti kumpulan manusia atau seberapa banyak ahli dan pengikut. Tetapi, dakwah adalah menyebarkan haqq dan mengajak manusia kepada kebenaran yang jelas. Menanamkan suatu kualiti beraqidah yang murni dan bersih dari segala macam kesyirikan.

“Telah diperlihatkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat seorang Nabi bersamanya sekelompok orang, aku pun melihat seorang nabi bersamanya hanya seorang atau dua orang saja, dan aku pun melihat seorang nabi yang tidak ada perngikutnya sama sekali…” (Hadis Riwayat Bukhari, 5/2157, dan 2170. Muslim, 1/199, no. 220)

Dan, dalam sebuah ayat, Allah s.w.t. menyatakan kepada Nabi-Nya:

“Katakanlah: “Inilah jalan (agama)-ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”.” (Yusuf 12: 108)

Berkenaan kepelbagaiannya jema’ah di persekitaran kita yang amat-amat membingungkan, berikut dibawakan berkenaan suatu hadis,

Dari Hudzaifah bin al-Yaman r.a., dia berkata: “Orang-orang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang kebaikan. Sedangkan aku sudah bertanya tentang keburukan, kerana takut ia akan menghampiriku. Lalu aku berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu kami dalam Jahiliyah dan keburukan. Lalu Allah membawa kepada kami kebaikan. Lalu apakah sesudah kebaikan ini ada keburukan?” Beliau s.a.w. menjawab: “benar.” Aku bertanya lagi, “Apakah sesudah keburukan itu ada kebaikan?” Beliau menjawab, “Benar, dan di dalamnya terdapat asap.” Aku bertanya, “Apakah asapnya?” Beliau s.a.w. menjawab, “Sekelompok orang yang memberi petunjuk tanpa petunjukku, engkau melihat sebahagian di antara mereka dan engkau terus mengingkari mereka.” Aku bertanya, “Apakah sesudah kebaikan itu terdapat keburukan?” Beliau menjawab, “Benar, iaitu ada para penyeru berada di ambang pintu Jahannam. Siapa memenuhi seruannya, maka mereka akan melemparkannya ke neraka.” “Wahai Rasulullah, beritahukanlah sifat-sifat mereka kepada kami,” Aku berkata. Beliau menjawab, “Mereka dari jenis kita dan berbicara dengan bahasa kita.” “Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku jika hal itu hendak menghampiriku?” Aku bertanya. Beliau menjawab, “engkau harus komited terhadap jema’ah kaum muslimin dan imam mereka.” Aku bertanya, “Bagaimana jika mereka tidak mempunyai jama’ah dan imam?” “Hindarilah semua golongan yang ada, meskipun engkau harus menggigit pangkal pohon, sehingga engkau meninggal dunia, sedangkan engkau tetap dalam keadaan seperti itu.” (Hadis Diriwayatkan oleh Bukhari, no. 4084, dan Muslim, no. 1847)

Menurut Sheikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Hadis ini sangat agung, kerana di dalamnya terkandung penerangan yang jelas, berkaitan dengan keadaan masyarakat Islam pada masa sekarang. Sebab mereka tidak mempunyai jama’ah yang mapan dan imam yang dibai’at. Mereka terdiri dari pelbagai golongan yang beraneka ragam, termasuk pula dalam pemikiran dan manhajnya. Di dalam hadis ini dijelaskan, bahawa jika orang muslim mengalami keadaan seperti ini, maka dia tidak perlu bergabung dengan golongan dan dengan kelompok mana pun, selagi di sana tidak ada jema’ah yang mempunyai imam yang dibai’at orang-orang muslim. (Menurut Sheikh Ali Hasan, ia merupakan pernyataan Sheikh al-Albani, dinukuil dari ad-Da’wah ilallah, oleh sheikh Ali bin Hasan al-Halaby, m/s. 104, terbitan Pustaka al-Kautsar)

Makanya, kembalilah kita kepada jema’ah yang benar, iaitu jemaahnya kaum muslimin yang tidak diikat dengan nama, kumpulan ataupun tokoh. Iaitu jemaah yang diikat dengan tali aqidah dan perngertian syahadah yang haqq.

Ini dapat difahami melalui antaranya adalah tafsiran ibnu mas’oud dalam persoalan atau maksud al-Jama’ah, iaitu: “Yang disebutkan al-Jama’ah adalah yang seiring dengan kebenaran, walaupun engkau sendirian.” (Diriwayatkan oleh al-Laalika’i di dalam as-Sunnah, no. 160) (Lebih detail, rujuk pautan (link berikut):
http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com/2008/02/045-merungkai-siapakah-ahlus-sunnah-wal.html)

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Ali Imran 3: 103)

“Kebenaran itu dari Tuhanmu sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu”. (al-Baqarah, 2: 147)

Perlu diketahui, suara majoriti dalam persoalan agama bukanlah hujjah dalam membuktikan/menetapkan sesuatu itu adalah benar.

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah”, mereka menjawab: “(Tidak), bahkan Kami (hanya) menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya”. Patutkah (Mereka menurutnya) sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu (apa pun tentang perkara-perkara agama), dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah (dari Allah)?” (al-Baqarah: 170)

Maka, sedarlah kita, kembalilah kepada hakikat agama Islam yang sebenar dengan melihat kembali kepada dalil yang haq, dan bukannya kepada kelompok-kelompok manusia yang tertentu sahaja. Marilah kita menuju kepada manhaj ilmu yang sahih, kerana hanya dengan ilmu kita mampu menilai sebahagian besar erti agama dan kehidupan..

“…Katakanlah lagi (kepadanya): Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna”. (Surah Zumar (30): 9)

Dengan ilmu, keimanan yang benar, dan amalan yang sahih, maka secara automatik, kita terikat dengan jemaah yang sebenar iaitu hizbullah atau parti Allah yang terbina dari kelompok orang-orang yang beriman.

“Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah redha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah (Hizbullah). Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.” (al-Majadilah 58: 22)

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman jugalah yang saling menolong sesama mereka, dan bukannya kaum yang lain yang kafir dan golongan yang menyimpang dari kebenaran…

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan solat dan menunaikan zakat, lalu mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah (Hizbullah) itulah yang pasti menang.” (al-Ma’idah 5: 55-56)

Fahamilah janji Allah ini…

Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (Wahai umat Muhammad) bahawa Dia (Allah) akan menjadikan mereka berkuasa memegang pemerintahan di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: yang berkuasa; dan Dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (agama Islam) yang telah diredhai-Nya untuk mereka; dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh). mereka terus beribadat kepadaKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan-Ku. Dan (ingatlah) sesiapa Yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang Yang derhaka (fasik). (an-Nuur: 55)

Berkata Sheikh Soleh Fauzan al-Fauzan, di dalam kata pengantar kitab Minhajul Anbiya’ Fid Da’wati Ila Allah fihil Hikmatu wa ‘aql tentang ayat di atas (an-Nuur: 55) sebagai berikut:

Sebagaimana yang telah diisyaratkan (oleh Allah s.w.t.), tidak akan tercapai, kecuali setelah memperbaiki aqidah mereka dengan beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada selain-Nya. Dan mereka berkeinginan untuk mendahulukan adanya Daulah Islamiyah sebelum membersihkan negara dari aqidah-aqidah berhala, seperti penyembahan orang mati dan kebergantungan terhadap kuburan (serta masih bersama memenangkan aqidah selain daripada aqidah ahlus sunnah (syi’ah, muktazilah, khawarij, sufi, dll.) – tambahan penulis). Padahal hal tersebut tidak jauh berbeza dengan penyembahan terhadap Latta, Uzza, dan Manaat dan yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, mereka mencari sesuatu yang lain yang mustahil adanya.

“Barangsiapa mencari kemuliaan, tanpa ada usaha yang keras, maka telah hilanglah usia akibat mencari kemustahilan” (Rujuk; Minhajul Anbiya’ Fid Da’wati Ila Allah fihil Hikmatu wa ‘aql, karangan sheik Dr. Rabi Bin Hadi ‘Umair al-Madkhaly)

Sekian…

Selain itu, dijemput untuk membaca artikel yang terdahulu:

1 – Mencari Kemenangan Yang Dijanjikan

2 –
Menyelami Prinsip Aqidah & Fenomena Perpecahan

3 –
Persoalan al-Wala’ (Kecintaan) & Bara’ (Kebencian)

4 –
Demokrasi Dan Persoalannya

Recommend to friends
 • gplus
 • pinterest

Comments

 1. Anonymous
  November 20, 2009 at 9:55 am

  [url=http://firgonbares.net/][img]http://firgonbares.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
  [b]teacher discount microsoft office, [url=http://firgonbares.net/]free software for adobe[/url]
  [url=http://firgonbares.net/][/url] newbyte educational software free academic software
  windows xp repair [url=http://firgonbares.net/]microsoft office enterprise 2007 suite[/url] want to buy software
  [url=http://firgonbares.net/]adobe photoshop cs3 activation software[/url] nero 7 serial
  [url=http://firgonbares.net/]cheap childrens software[/url] FileMaker Pro 10
  Titanium Pro Mac Retail [url=http://firgonbares.net/]filemaker pro 10 bible[/b]

Comments are closed.