SYIRIK, DEFINISI DAN JENISNYA

A. Definisi Syirik

Syirik iaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernadzar, berdoa dan sebagainya kepada selain-Nya.

Kerana itu barangsiapa menyembah selain Allah bererti dia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak, dan itu adalah suatu bentuk kezaliman yang paling besar. Allah berfirman,

Sesungguhnya rnenyekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. (Luqman: 13)

Allah tidak akan mengampuni orang musyrik, jika ia meninggal dunia dalam kemusyrikannya. Allah berfirman,

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (An-Nisa: 48)

Syurga pun diharamkan atas orang musyrik. Allah berfirman,

Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah menghararnkan kepadanya syurga, dan ternpatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. (Al-Maidah: 72)

Dan Syirik menghapuskan pahala segala amal kebaikan. Allah berfirman,

Seandainya mereka menyekutukan Allah, nescaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. (Al-An’am 6: 88)

Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadarnu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu, ‘Jika kamu menyekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah arnalmu dan tentulah karnu termasuk orang-orang yang merugi. (Az-Zumar: 65).

Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jurnpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di ternpat pengintaian.” (At-Taubah: 5)

Nabi bersabda,

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka menyatakan, ‘Tiada sesembahan yang haq melainkan Allah.’ Jika mereka telah menyatakannya, nescaya darah dan harta mereka aku lindungi kecuali kerana haknya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Kerana itu, syirik adalah dosa yang paling besar. Rasulullah bersabda,

Mahukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar?” Kami menjawab, “Ya, wahai Rasulullah!” Beliau bersabda, “Berbuat syirik kepada Allah dan derhaka kepada kedua orang tua.” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Syirik adalah suatu kekurangan dan aib yang Allah s.w.t. menyucikan diri dari keduanya. Kerana itu, barangsiapa berbuat syirik kepada Allah bererti dia menetapkan untuk Allah apa yang Dia menyucikan diri daripadanya. Dan ini adalah puncak pembangkangan, kesombongan dan permusuhan kepada Allah.

B. Jenis Syirik

Syirik ada dua jenis: Syirik Besar dan Syirik Kecil.

Syirik Besar

Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka, jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat daripadanya. Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih korban dan nadzar untuk selain Allah, sama ada untuk kuburan, jin atau syaitan. Termasuk juga takut kepada orang-orang yang telah mati, jin atau syaitan, meyakini bahawa mereka boleh mernbahayakan atau memberi mudharat, juga mengharapkan sesuatu kepada selain Allah yang tidak kuasa melakukannya kecuali Allah, berupa pemenuhan keperluan dan menghilangkan kesusahan, hal yang saat ini dilakukan di sekeliling bangunan-bangunan yang didirikan di atas kuburan para wali dan orang-orang soleh di sebahagian wilayah Islam. Allah berfirman,

Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata, Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. (Yunus: 18)

1. Syirik Dakwah (doa):

Iaitu di samping dia berdoa kepada Allah ia berdoa kepada selain-Nya. Allah berfirman,

“Maka apabila mereka naik kapal mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah).” (Al-Ankabut: 65)

2. Syirik Niat, Keinginan dan Tujuan:

Iaitu ia menujukan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. Allah berfirman,

Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. (Hud 11: 15-16)

3. Syirik Ketaatan:

Iaitu mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Allah berfirman,

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah Yang Maha Esa; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dan apa yang mereka persekutukan.” (At-Taubah: 31)

4. Syirik Kecintaan (Mahabbah): Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Allah berfirman,

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandigan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagai-mana mereka mencintai Allah.” (al-Baqarah: 165)

Syirik Kecil

Syirik Kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi (mencemarkan) tauhid dan merupakan per-antara (wasilah) kepada syirik besar. Syirik kecil ada dua jenis.

1. Syirik Nyata (Zahir):

Iaitu syirik yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya, bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah bersabda,

Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dihasankannya, serta dishahihkan oleh al-Hakim)

Termasuk di dalamnya adalah ucapan, (atas kehendak Allah dan kehendakmu). Ibnu Abbas menuturkan,

“Ketika ada seseorang berkata kepada Nabi, ‘Atas kehendak Allah dan kehendakmu’, maka ketika itu beliau bersabda, ‘Apakah engkau menjadikan diriku sebagai sekutu bagi Allah? Katakanlah, Hanya atas kehendak Allah saja’.” (HR. an-Nasai)

Termasuk juga ucapan, “Kalau bukan kerana Allah dan kerana si fulan.” Yang benar adalah hendaknya diucapkan,

“Atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan.”

“Kalau bukan kerana Allah kemudian karena si fulan.”

Sebab kata (kemudian) menunjukkan tertib berurut, yang bererti mejadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah,

Dan kamu tidak dapat menghendaki (sesuatu) kecuali apabila dikendaki Allah, Rabb semesta alam. (At-Takwir: 29)

Sedangkan (dan) maka untuk menunjukkan kebersamaan dan persekutuan, tidak menunjukkan tertib berurut.

Termasuk dalam larangan ini adalah ucapan ‘Tidak ada penolong bagiku kecuali Allah dan engkau’, ‘ini adalah atas berkah Allah dan berkahmu.’

Adapun yang berbentuk perbuatan adalah seperti memakai kalung atau benang sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, atau menggantungkan tamimah (Tamimah adalah sejenis tangkal yang biasanya di kalungkan di leher anak-anak) kerana takut kena ‘ain (penyakit mata) atau perbuatan lainnya, jika ia berkeyakinan bahawa perbuatannya tersebut merupakan sebab-sebab pengusir atau penangkal mara bahaya, maka ia termasuk syirik kecil. Sebab Allah tidak menjadikan sebab-sebab (hilangnya mara bahaya) dengan hal-hal tersebut. Sedang ia berkeyakinan bahawa hal-hal tersebut boleh menolak atau mengusir mara bahaya, maka ia adalah syirik besar, sebab ia bererti meletakkan kebergantungan diri kepada selain Allah.

2. Syirik tersembunyi (Khafi):

Iaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti ingin dipuji orang (riya’) dan ingin didengar orang (sum’ah). Seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia, misalnya dengan membaikkan solatnya atau bersedekah agar dipuji dan disanjung kerananya, atau ia melafazkan zikir dan memperindah suaranya dalam bacaan (al-Qur’an) agar didengar orang lain, sehingga mereka menyanjung atau memujinya. Jika riya’ itu mencampuri (niat) suatu amal, maka amal itu menjadi tertolak. Kerana itu, ikhlas dalarn beramal adalah sesuatu yang perlu (sebagai syarat yang penting diterimanya amal). Allah berfirman,

Maka barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia berbuat syirik sedikit pun dalam beribadah kepada Rabbnya. (Al-Kahfi: 110)

Yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Beliau menjawab, “Iaitu riya’. (Hadis Riwayat Ahmad, ath-Thabrani dan al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah)

Termasuk di dalamnya adalah motivasi amal untuk kepentingan duniawi, seperti orang yang menunaikan haji atau berjihad untuk mendapatkan harta benda. Nabi bersabda,

Celakalali hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah dan celakalah haniba khamilah*, jika diberi, ia senang (gembira), tetapi jika tidak diberi ia marah. (Hadis Riwayat al-Bukhari)

* Khamishah dan khamilah adalah pakaian yang terbuat dari wool atau sutera dengan diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Maksud ungkapan Rasulullah s.a.w. (wallahu a’lam) dengan sabdanya tersebut adalah untuk menunjukkan orang yang sangat mengejar dengan kekayaan duniawi, sehingga menjadi hamba harta benda. Mereka tulah orang-orang yang celaka dan sengsara. (pent.)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest